Прафесійная прэса. Чытаем, вывучаем, укараняем

Сярод сродкаў масавай інфармацыі асаблівае месца займаюць прафесійныя выданні, якія забяспечваюць інфармацыйныя патрэбнасці спецыялістаў розных абласцей дзейнасці.

Прафесійныя выданні знаёмяць з апошнімі дасягненнямі ў той ці іншай галіне і садзейнічаюць павышэнню кваліфікацыі і самаадукацыі спецыялістаў. 

Пастаяннае павышэнне кваліфікацыі ўплывае як на прафесійны ўзровень кожнага канкрэтнага супрацоўніка, так і на ўзровень работы бібліятэкі ў цэлым. Высокі ўзровень прафесіяналізму не набываецца аўтаматычна па меры напрацоўкі стажу па абранай спецыяльнасці, вельмі важную ролю ў прафесійным росце адыгрывае самаадукацыя.

Самаадукацыя прадугледжвае сістэматычнае чытанне спецыяльнай літаратуры. Пры гэтым важна сачыць не толькі за публікацыямі па асноўнай спецыяльнасці, але і прачытваць выданні па сумежных абласцях: культуролагі, псіхалогіі, сацыялогіі, інфарматыцы і інш. 

Актуальныя пытанні бібліятэчнай справы, бібліятэказнаўства, бібліяграфазнаўства асвятляюцца ў спецыялізаваных выданнях. Можна сцвярджаць, што першае месца сярод прафесійнай літаратуры займае перыядычныя выданні. Гэта натуральна, бо на старонках часопісаў аператыўна адбіваюцца розныя падзеі ў жыцці бібліятэчнай супольнасці, як у нас, так і за мяжой; праводзяцца дыскусіі па найбольш актуальных тэмах; можна падзяліцца з калегамі сваімі поспехамі і праблемамі.

ВЫДАННІ РЭСПУБЛІКІ БЕЛАРУСЬ 

Bibliyatechny svet Бібліятэчны свет = Library world : навукова-папулярны, даведачны, нарматыўны вытворча-практычны часопіс / заснавальнікі: Дзяржаўная ўстанова «Нацыянальная бібліятэка Беларусі», Грамадскае аб'яднанне «Беларуская бібліятэчная асацыяцыя». – Мінск : НББ, 1996–2010. – 4 разы ў год ; 2011– . – 6 выпускаў у год.

 Научно-практический журнал. Первый номер журнала вышел в 1996 г. Является первым профессиональным журналом в Республике Беларусь. На страницах журнала размещается информация о деятельности ББА, о законодательных и инструктивно-методических документах по библиотечному делу Республики Беларусь, также находят отражение публикации о международном сотрудничестве в области библиотечной деятельности, консультации различных специалистов и т.д.

 

Бібліятэка прапануе : штомесячны папулярна-адукацыйны часопіс / заснавальнік: Выдавецкае таварыства з абмежаванай адказнасцю «Красіка-Прынт». – Мінск : Красіка-Прынт, 2016– . (Кніжная серыя). – 12 выпускаў у год.

Bibliyateka prapanue Многотиражное периодическое издание белорусских библиотекарей. Его авторы – работающие библиотекари различной ведомственной принадлежности, делятся опытом работы, анализируют эффективность своей деятельности, дают практические советы, представляют успешные проекты, акции, отдельные публичные мероприятия, обсуждают актуальные проблемы библиотечного обслуживания. 

  

Novyya knigi Новыя кнігі: па старонках беларускага друку

Ежемесячный универсальный библиографический бюллетень информирует о новых книгах белорусских издательств, наиболее значимые статьи из республиканской периодики, а также рецензии на белорусские издания.

В качестве приложений печатаются биографические списки или обзоры, посвященные значительным историческим событиям и актуальным вопросам современного развития Беларуси, «Беларускі каляндар, … год», а также материалы к юбилеям выдающихся деятелей страны, ряду организаций и учреждений, составляющих основу экономики, культуры, науки и образования Беларуси.

Предназначен в помощь профессиональной деятельности работников библиотек, других культурных и образовательных учреждений, а также студентам, учащимся и всем неравнодушным к истории, культуре и современной жизни своей страны, тем, кто чувствует необходимость оперативно получать нужную информацию для повышения общего и профессионального образования, самообразования и организации свободного времени.

 

Wesnik 13 malina lazurБібліятэчны веснік – научно-практический сборник, издаёт ГУ «Национальная библиотека Беларуси», выходит 1 раз в год.

Сборник издается с целью научно-практического и научно-методического обеспечения библиотечного дела Республики Беларусь и раскрытия научного потенциала специалистов в области библиотечного дела, информационных технологий и смежных отраслей, обеспечивающих функционирование библиотек.

В Сборнике публикуются материалы по вопросам законодательного и нормативно-регламентирующего обеспечения библиотечного дела, формирования информационных ресурсов и организации доступа к ним, сохранения фондов, организации библиотечно-информационного и социокультурного обслуживания пользователей, применения современных технологий в библиотечной деятельности, проведения и координации научных исследований, организации управления деятельностью библиотек, профессионализации библиотечных кадров Беларуси и т.д.

 

Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваўВеснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў — научно-методический журнал  включен Высшей аттестационной комиссией Республики Беларусь в Перечень научных изданий Республики Беларусь для опубликования результатов диссертационных исследований в области теории и истории культуры; теории и истории искусства; теории, методики и организации социально-культурной деятельности; библиотековедения, книговедения, библиографоведения; музееведения.

«Веснік Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта культуры і мастацтваў» зарегистрирован в Министерстве информации Республики Беларусь. Свидетельство о регистрации № 1325 от 21 апреля 2010 г.

Журналу присвоен международный индекс ISSN: 1992–1489.

 

  

РАСІЙСКІЯ ВЫДАННІ 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ДЕЛО - специализированное научно-практическое издание, посвященное исследованию теории и практики современной библиотеки. Его авторы – российские и зарубежные ученые и практики рассматривают вопросы природы чтения, информационного анализа, новые формы сетевого взаимодействия, вопросы модернизации библиотек, национальные стратегии развития библиотечного дела. Каждый номер тематический, т.е. посвящен определенной теме.

Доступен архив с полнотекстовыми PDF-версиями статей журнала с 2003 года по май 2007 года и избранными статьями с июня 2007 года

 

 

Журнал "Современная библиотека"СОВРЕМЕННАЯ БИБЛИОТЕКА  - журнал о библиотеках, чтении, книгах. Научно-практический журнал об актуальных проблемах развития библиотечно-информационных и образовательных учреждений, внедрении современных информационных телекоммуникационных технологий в библиотеках, школах, информационных и культурных центрах, о чтении, книгах и людях профессии.

Издание адресовано работникам учреждений культуры и образования, студентам, аспирантам и преподавателям профильных вузов.

Доступен архив с полнотекстовыми PDF-версиями номеров журнала 2009–2015 годов, а также избранными статьями за 2016–2017 годы.

 

Игровая библ.JPGИГРОВАЯ БИБЛИОТЕКА - научно-методический и практический журнал-сборник сценариев вечеров, праздников, разработок открытых уроков, школьных и внешкольных мероприятий, а также викторин, конкурсов, кроссвордов.

В журнале вы найдете сценарии и методические разработки литературных, музыкальных вечеров и праздников, КВН, мероприятий, приуроченных к различным памятным датам, красным дня календаря, школьных и внешкольных занятий, открытые уроки по различным учебным предметам школьной программы, сценарии семейных праздников, выпускных вечеров, а также викторины, конкурсы, кроссворды.

 

Разбушевалась буря в королевстве. Квест-игра. Журнал "Библиополе" №2(2021).  Автор: Бикташева О.В. - Calaméo

   БИБЛИОПОЛЕ - журнал представляет не только методическую и консультативную помощь, но и ставит вопросы повышения квалификации библиотекарей, качества комплектования, освоения новых технологий, организации и создания модельных библиотек в разных уголках страны. На страницах журнала можно прочесть познавательные материалы, посвящённые  библиотечному опыту в зарубежных странах.

 

Школьная библиотека -- является официальным печатным органом общероссийской общественной организации Ассоциация школьных библиотекарей русского мира (РШБА), издается с 2000 года.

За прошедшее время журнал зарекомендовал себя надежным спутником во всех творческих начинаниях, неиссякаемым источником информации по самым разнообразным вопросам и помощником школьных библиотекарей - профессионалов в области библиотечного дела сферы образования. Объединил авторов – ученых и практиков страны, развивающих и продвигающих интересы библиотечного дела в школьных библиотеках.

 Публикует статьи теоретического и практического характера специалистов отрасли образования – школьных библиотекарей, учителей, методистов, представителей органов управления образованием, а также представителей органов исполнительной власти по вопросам организации библиотечного дела в школах.

Предназначен для специалистов, организующих библиотечное обслуживание детей и юношества.

Журнал доступен как архив содержания и избранных статей журнала, начиная с 2017 года.

 

 03-Bibliografiya-i-Knigovedenie 01

 

БИБЛИОГРАФИЯ И КНИГОВЕДЕНИЕ : науч. журнал / учредитель: Рос. кн. палата ; Бук Чембэр Интернэшнл. – М., 1929 – . – До № 3 1992 загл. : Советская библиография. – 6 вып. в год.

Журнал начал издаваться в Москве в марте 1929 года под названием «Библиография». С 1930 года носил название «Библиотековедение и библиография», с 1933 года – «Советская библиография», с 1992 года – «Библиография», с 2015 года – «Библиография и книговедение».

Публикует материалы об актуальных вопросах и проблемах теории, методологии и практики информационно-библиографической деятельности, о планируемых и уже разработанных стандартах, нормах и правилах библиографического описания и публикации терминологии, статистики печати и оформления изданий, международной стандартной нумерации книг, сериальных изданий, изданий музыкальных произведений, книговедении, информационном обеспечении различных отраслей науки и промышленности.

Входит в Перечень рецензируемых научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней кандидата наук и доктора наук, Высшей аттестационной комиcсии (ВАК) при Министерстве образования и науки Российской Федерации, а также включен в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ).

Доступен PDF-архив номеров журнала с 2010 года.

________________________________________

04-Bibliosfera 02 2022              Библиосфера  : научный и научно-практический журнал по проблемам библиотековедения, библиографоведения, книговедения, библиотечной информатики и смежных наук, наукометрии / учредитель: Российская академия наук. – М., 2005–. – 4 вып. в год.

Представляет результаты фундаментальных и прикладных научных исследований, проведенных с использованием наукометрических и библиометрических методов, передовой опыт в библиотековедении, библиографоведении и книговедении.

Публикует оригинальные научные статьи, обзоры и дискуссии, рецензии на заслуживающие внимания монографии, учебники и учебные пособия.

Включен в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, рекомендуемых Высшей аттестационной комиссией Минобрнауки России для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученых степеней кандидата и доктора наук по специальности.

Содержит статьи на русском и английском языках.

Доступен архив с полнотекстовыми PDF-версиями статей журнала с 2005 года.

________________________________________

05-Bibliotekovedenie 03 2022               Библиотековедение :     научно-практический журнал / учредитель: ФГУ «Рос. гос. б-ка». – 1952–. – Москва : РГБ, 1952–. – Загл.: 1952–1966 Библиотеки СССР. Опыт работы; 1967–1972 Библиотеки СССР; 1973–1992 Советское библиотековедение; 1993 – Библиотековедение. – 6 вып. в год.

Посвящен вопросам библиотечного и книжного дела в пространстве информационной культуры, содержания и организации библиотечно-информационной деятельности и деятельности библиотек как одного из важнейших социальных институтов, рассматривает теорию и практики библиотечного дела в социокультурном контексте во взаимосвязи и взаимодействии с гуманитарными и информационными науками на фоне мировых процессов в этих областях знания и технологий.

Адресован библиотечным и информационным работникам, библиотековедам, книговедам, библиографам, преподавателям, аспирантам, студентам вузов и колледжей культуры и искусств, книгочеям, библиофилам.

Доступен архив с полнотекстовыми PDF-версиями статей журнала с 2009 года.

________________________________________

               

               07-Vestnik-BAE Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии  / учредитель: Библ. Ассамблея Евразия; Рос. гос. б-ка – 1993–. — Москва, 1993–. – Загл.: 1993–1999 Информационный бюллетень Библиотечной Ассамблеи Евразии; 2000–2001 Вестник БАЕ. – 4 вып. в год.

Основан в 1993 году как научно-практический журнал «Информационный бюллетень Библиотечной Ассамблеи Евразии». В 2000 году начал издаваться под названием «Вестник БАЕ». С 2002 года выходит под названием «Вестник Библиотечной Ассамблеи Евразии».

При оформлении подписки доступно содержание всех номеров журнала 2002–2017 годов и содержание и аннотации номеров с 2017 года.

________________________________________

08-Molodye-v-bibliotechnom-dele 12 2020                Молодые в библиотечном деле : профессиональный журнал / учредитель: Т. С. Макаренко. – М., 2002–. – 12 вып. в год.

Выходит в двух форматах: в виде журнала и в виде научно-практических сборников – тематических или региональных спецвыпусков.

Статьи посвящены совершенствованию и развитию библиотечного дела в контексте государственной социальной и финансовой политики, кадровым вопросам от выбора профессии до постпенсионной востребованности библиотечных работников. Отдельное внимание уделяется профессиональной коммуникации библиотекарей в разрезе публицистической и издательской деятельности, а также социокультурных мероприятий.

Доступен аннотированный указатель публикаций и полнотекстовый PDF-архив за 2003–2010 годы.

________________________________________

09-Scientific-and-Technical-Libraries 08 2020              Научные и технические библиотеки :  науч.-практ. журн. по вопросам теории и практ. библ. дела / учредитель: Федер. агентство по науке и инновациям, Гос. публ. науч.-техн. б-ка России. – М., 1961–. Загл.: 1961–1968 Технические библиотеки СССР. Опыт работы; 1969–1991 Научные и технические библиотеки СССР. – 12 вып. в год.

Освещает деятельность библиотек, служб научно-технической информации, вузов культуры и искусств, издательских, книготорговых и других организаций.

Публикует статьи по всем направлениям библиотечно-информационной деятельности: информационные технологии, теория и методология, терминология, история библиотек, повышение квалификации и непрерывное образование кадров, книговедение, а также аналитические обзоры и рецензии на новинки профессиональной литературы. В соответствии с развитием библиотечно-информационной деятельности тематика публикаций постоянно расширяется.

Входит в Перечень ведущих рецензируемых научных журналов, рекомендуемых ВАК для опубликования основных научных результатов диссертаций на соискание ученой степени кандидата и доктора наук, и в базу данных научного цитирования «Emerging Sources Citation Index» Web of Science Core Collection.

Адресован специалистам библиотечно-информационной и родственных отраслей.

В электронном виде доступны содержание и полные тексты журнала за 2010–2019 годы и аннотации и полные тексты всех статей, начиная с 2016 года.а.

________________________________________

                10-Modern-library 3 2022Современная библиотека : науч.-практ. журнал о библиотеках, чтении и книге / учредители: Информ. центр сотрудничества «Литера»; ИЦ «Литера-Пресс». – М., 2008–. – 4 вып. в год.

Освещает актуальные проблемы развития библиотечно-информационных и образовательных учреждений, технологии внедрения современных информационных и телекоммукационных технологий в библиотеках, школах, информационных и культурных центрах, вопросы библиотековедения, библиографоведения, социокультурной деятельности, маркетинга, социального проектирования, социального партнерства, психологии и другие.

Адресован работникам учреждений культуры и образования, студентам, аспирантам и преподавателям профильных вузов.

Доступен архив с полнотекстовыми PDF-версиями номеров журнала 2009–2015 годов, а также избранными статьями за 2016–2017 годы.

________________________________________

 

Пошук па сайту

Russian Belarusian Chinese (Traditional) English French German Italian Spanish
Версия для слабовидящих

sm

kulturaby

2024 gk

80 god vuzvalennya Belarusi

forum 2024

bazar 2024g

mchs

01

glub rik

02

nlbby1

vlib

vggazetaby

afgan

uni

vit

Vitebskie vesti

pomogut.by

scyag gerb

qr

 

Счетчик посещений

Сёння 2

Учора 360

За тыдзень 841

За месяц 4209

Усяго 140370

Перыяд:

2018-01-01 - 2024-04-25

Зарэгістравалася: 283